ANBI

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
Hieronder vindt u onze ANBI-gegevens:
Stichting Hulp Vervolgde Christenen
RSIN: 8169.73.738
Contactgegevens: zie onze contactpagina >


Activiteiten en financiën

In onze jaarverslagen leest u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting HVC. De financiële verslagen bevatten de balans en staat van baten en lasten. De jaarverslagen worden jaarlijks vóór 1 juli in het volgende jaar gepubliceerd.

Jaarverslag 2016
> Bekijk hier het jaarverslag 2016 van Stichting HVC.
> Download hier het financieel verslag 2016 van Stichting HVC.

Voorgaande jaarverslagen
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Volg de actuele activiteiten van Stichting HVC via de nieuwspagina > 
 

De stichting

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Een samenvatting van het beleidsplan 2017-2021 downloadt u hier > 

Doelstellingen
Stichting HVC heeft de missie, doelstelling en werkwijze verwoord op deze pagina >

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting HVC vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen eventueel door hen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Binnen de kaders van de Belastingdienst wordt in een aantal gevallen een kleine (onkosten)vergoeding aan vrijwilligers verstrekt.

Bestuurssamenstelling 
Bekijk hier het overzicht bestuursleden >