Missie

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God. Haar kernopdracht is o.a. verwoord in 2 Tim. 4:5: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”
Het werk van Richard Wurmbrand (1909-2001) is daarbij een grote inspiratiebron. De Roemeense predikant bracht tijdens het communisme veertien jaren door in gevangenschap omwille van zijn geloof. Na zijn vrijlating reisde hij de wereld rond om te vertellen over de vervolgde kerk. Zijn bezieling om het Evangelie van Jezus Christus te delen en zijn tomeloze inzet voor broeders en zusters in verdrukking, vormen de basis van het werk van HVC.

Doel

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers:

 • Steun aan vervolgde christenen
  HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties.
   
 • Evangelisatie
  HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC.
   
 • Kindsponsoring
  HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met Toekomst.
   
 • Bewustwording en verdieping
  HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van verhalen en het bieden van - Bijbelse - verdieping staan centraal.

Dienstbaar in verdrukking

Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, is het uitgangspunt van HVC. Kenmerkend voor HVC zijn de directe en korte lijnen met de projecten. HVC werkt voornamelijk samen met lokale projectleiders, gebaseerd op duidelijke projectplannen en transparante verslaglegging. Vanuit de stichting wordt er nauw contact onderhouden en indien nodig worden de projectlanden bezocht.