Bijbelteksten over liefde

 • Een meisje in een vluchtelingenkamp in Irak

  Een meisje in een vluchtelingenkamp in Irak

Jij weet vast wel dat er in de Bijbel heel veel teksten staan die over liefde gaan! Liefde is een belangrijk onderwerp in het Woord van God. Als aan de Heere Jezus wordt gevraagd wat voor mensen het allerbelangrijkste is, zegt Hij: "Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod" (Mattheüs 22 vers 37 en 38).

Hierna zet de Heere Jezus geen punt. Hij gaat verder: "En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven" (vers 39). De Heere vraagt dus van ons om Hem boven alles en iedereen lief te hebben. En tegelijk om van iedereen om ons heen te houden zoals wij van onszelf houden. 

 • Een Bijbel in de taal van Iran: het Farsi

  Een Bijbel in de taal van Iran: het Farsi

Gods liefde

Hoe kun je God en de mensen om je heen liefhebben? Dat kan alleen omdat God Zelf zoveel liefde heeft:

 • Johannes 3 vers 16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

God kan geven - om Jezus' wil - dat jij Hem én de mensen om je heen liefhebt:

 • 1 Johannes 4 vers 19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft
 • 1 Johannes 4 vers 11b: Indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Bijbelteksten

We zetten nog wat Bijbelteksten over liefde voor jou op een rijtje. Begrijp je ze niet? Vraag eens of iemand er samen met jou over wil nadenken, thuis of op school.
 

 • Filippensen 2 vers 4:  Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op het hetgeen der anderen is. 
 • Johannes 13 vers 14:  Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. 
 • 1 Korinthe 13 vers 2b:  Al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. 
 • Johannes 13 vers 35:  Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. 
 • 1 Korinthe 16 vers 14:  Dat al uw dingen in de liefde geschieden. 
 • Spreuken 22 vers 22:  Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort. 
 • Johannes 14 vers 15: Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • Spreuken 8 vers 17: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Welke Bijbelteksten kun jij nog toevoegen?

Vervolgde christenen

En christenen die het heel moeilijk hebben? Mensen die vervolgd worden omdat ze in de Heere Jezus geloven? Ook voor hen staan er teksten over liefde in de Bijbel, bijvoorbeeld:

 • Mattheüs 5 vers 44: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen.

Je vijanden liefhebben? Dat lijkt onmogelijk. Maar de Heere kan het geven. Omdat de Heere Jezus Zelf óók Zijn vijanden lief had. Je begrijpt wel: vervolgde christenen hebben jouw gebed echt nodig...!
 

Dank je wel voor jouw liefde voor vervolgde christenen!

Meer voor jou

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!