Bijbelteksten over liefde

  • Farsi Bijbel

    Farsi Bijbel

6 juni 2018

Vandaag gaan we nadenken over liefde. Liefde van God en liefde die mensen kunnen delen als ze in God geloven. 

1) Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Filippensen 2:4

2) Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort. Spreuken 22:22

3) zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. 1 Johannes 4:11b 

4) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Markus 12:31

5) Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Johannes 13:14

Kende jij deze Bijbelteksten over liefde al?

Blijf betrokken

Het is voor vervolgde christenen een grote bemoediging om te weten dat er vanuit Nederland voor hen wordt gebeden. Mogen we u op de hoogte houden over christenvervolging?