Bijbelteksten over liefde

De Bijbel staat vol teksten over liefde. Gods liefde zet mensen ertoe aan om anderen lief te hebben. Zelfs ondanks verdrukking, zoals we zien bij vervolgde christenen. We zetten een aantal Bijbelteksten over liefde op een rij.

Misschien wel de bekendste Bijbeltekst over liefde: "Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand"  (Mattheüs 22 vers 37). Hierna zet de Heere Jezus geen punt. Hij gaat verder: "En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven"  (vers 39)

 • Een Bijbel in de taal van Iran: het Farsi

  Een Bijbel in de taal van Iran: het Farsi

Gods liefde is de basis

Hoe kunt u God en de mensen om u heen liefhebben? Dat kan alleen omdat God Zelf zoveel liefde heeft:

 • Johannes 3 vers 16:  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Om wat Jezus heeft gedaan, kan God geven dat u Hem én de mensen om u heen liefhebt:

 • 1 Johannes 4 vers 19:  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
 • 1 Johannes 4 vers 11b:  Indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

Bijbelteksten over liefde

Veel Bijbelteksten over liefde zijn heel praktisch. Liefde wordt zichtbaar in wat we doen. 

 • Spreuken 8 vers 17:  Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
 • Johannes 14 vers 15:  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • Johannes 13 vers 35:  Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. 
 • 1 Johannes 4 vers 8:  Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
 • 1 Korinthe 13 vers 2b:  Al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. 
 • 1 Korinthe 16 vers 14:  Dat al uw dingen in de liefde geschieden. 
 • 1 Korinthe 13 vers 13:  En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.
 • Terrorist Ali: gewapend, maar niet meer om te doden

  Terrorist Ali: gewapend, maar niet meer om te doden

Liefde voor de vijand

De meest opmerkelijke uitspraak over liefde die de Heere Jezus deed, is misschien wel deze:

 • Mattheüs 5 vers 44:  Maar Ik zeg u: 'Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen.'

Voor christenen in landen met vervolging is deze Bijbeltekst realiteit. Ze betalen vaak een hoge prijs voor het belijden van hun geloof. Maar ze beantwoorden haat met liefde.

Hoe kan iemand liefde tonen aan de vijand? 

Het opmerkelijke verhaal van terrorist Ali

 • Een kerkdienst op het platteland van India

  Een kerkdienst op het platteland van India

 • Dankdienst op straat

  Dankdienst op straat

Vertellen over Gods liefde

Ook Paulus werd vervolgd. Wat gaf hem en hedendaagse gelovigen de motivatie om over de liefde van God te vertellen, ondanks grote tegenstand? 

 • 2 Korinthe 5 vers 14:  De liefde van Christus dringt ons
 • Romeinen 5 vers 8:  God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 
 • Romeinen 5 vers 10:  Indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

Door vervolgde christenen laat de Heere op een krachtige manier zien hoe de liefde bedoeld is. Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) wil een bondgenoot voor hen zijn en deelt bemoedigende verhalen uit de vervolgde Kerk.

Ja, stuur mij meer bemoedigende verhalen!

 • Vluchtelingetje ontvangt een bemoedigingskaart

  Vluchtelingetje ontvangt een bemoedigingskaart

 • Foto: Cees van der Wal

  Foto: Cees van der Wal

 • Bemoedigingsactie Irak

  Bemoedigingsactie Irak

 • De bemoedigingskaarten worden soms uitgedeeld samen met hulpgoederen. Foto: Cees van der Wal

  De bemoedigingskaarten worden soms uitgedeeld samen met hulpgoederen. Foto: Cees van der Wal

We hopen dat u bemoedigd bent met deze Bijbelteksten over liefde. 

En we dagen u uit:  maak de liefde concreet  door een medechristen in verdrukking te bemoedigen!

 • Filippensen 2 vers 2:  Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.'

Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. 

Hartelijk dank namens de vervolgde Kerk!
Laat de liefde spreken

Laat de liefde spreken

Bid voor onze broeders en zusters in de vervolgde Kerk of stuur een bemoedigingskaart. Stichting HVC overhandigt uw kaart aan een broeder of zuster in verdrukking.  

Stuur een kaart naar een vervolgde christen

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!