Bemoedigende Bijbelteksten

 • De Bijbel - een kostbare schat voor alle volken

  De Bijbel - een kostbare schat voor alle volken

Soms wilt u een ander bemoedigen die te kampen heeft met ziekte of verdriet. Soms valt het leven zwaar en verlangt u zelf naar bemoediging. Een bemoedigende Bijbeltekst biedt troost en hoop aan gelovigen wereldwijd, ook aan christenen in landen met vervolging. Laat u bemoedigen door een schat aan teksten uit Gods Woord. 

Allereerst: soms is de beste bemoediging er gewoon voor de ander te zijn. Zo wil ook de Heere ons nabij zijn. Hij maakt zich bekend als JHWH, de God van het verbond: 'IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL' (Exodus 3 vers 14)*.

 • Gods teken van trouw in Oeganda

  Gods teken van trouw in Oeganda

Bemoedigende Bijbelteksten vol beloftes

Het Oude Testament bevat prachtige beloftes voor wie mag horen bij dat verbond:

 • Genesis 9 vers 13:  Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. 
 • Genesis 15 vers 1:  Vrees niet, Abram, Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
 • Deuteronomium 31 vers 8:  De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Nieuwe kracht

Dat de Heere ons niet zal begeven, betekent niet dat het leven altijd makkelijk is. Maar zelfs midden in de nood is het de goedheid van God waar we op mogen bouwen: 

 • Klaagliederen 3 vers 22 en 23:  Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.
 • Jesaja 40 vers 29 en 30 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. (..) Dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.
 • Jesaja 41 vers 10:  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
 • Aqbar (om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld)

  Aqbar (om veiligheidsredenen onherkenbaar in beeld)

Bemoedigd in verdrukking

'Hij geeft den moeden kracht'; veel vervolgde christenen kunnen dit beamen. Zij leven in armoede en angst vanwege hun geloof in Christus, maar houden vol door Gods hand. Zo ook de Irakese Aqbar (schuilnaam). Laat u bemoedigen door het getuigenis dat zij vertelde aan Stichting HVC.

Aqbar: de tanden uit de mond geslagen

Het kan heel bemoedigend zijn een ander te horen vertellen over Gods trouw in zijn of haar leven. In Aqbars leven zien we: de Heere houdt woord.

 • Gebergte in Irak - 'Bergen zullen wijken..'

  Gebergte in Irak - 'Bergen zullen wijken..'

De Heere houdt woord

 • Numeri 23 vers 19:  God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?
 • Jesaja 54 vers 1:  Bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.
 • Psalmen 94 vers 18 en 19:  Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt.

Christenen in landen met vervolging getuigen volop van Gods trouw, ondanks gevaar. Voor hen is deze Bijbeltekst realiteit: 

 • Mattheüs 10 vers 28:  Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden. 

Neem Abul uit Bangladesh, die werd ontvoerd en  met hakmessen bedreigd , maar toch rustig kon zeggen: “Ga door en dood me. Ik weet dat Jezus mij gered heeft.” Of evangelist Abhay, die een aanval op zijn kerk overleefde, en bleef getuigen van de Heere Jezus. 

“Mijn leven is van Jezus.” – evangelist Abhay uit India

Hoor het bemoedigende getuigenis van Abhay

 • Kinderen in India zingen voor de Heere God

  Kinderen in India zingen voor de Heere God

Bemoedigd door de Psalmen

Veel christenen – ook in de vervolgde Kerk – vinden bemoediging in een lied. Er wordt wel eens gezegd: zingen is twee keer bidden.

 • Psalmen 42 vers 9:  Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.
 • Psalmen 42 vers 12:  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Door met de Psalmen onszelf eraan te herinneren wie de Heere is, ontvangen we bemoediging:

 • Psalmen 23 vers 1:  De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
 • Psalmen 18 vers 3: De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.

We hopen dat u zich gesterkt voelt door deze bemoedigende Bijbelteksten en de verhalen uit Pakistan, Irak en India. Regelmatig soortgelijke verhalen op de mat? Abonneer u  gratis  op het magazine van Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) of op onze Hulpmail.

Ja, stuur mij bemoedigende verhalen uit de vervolgde Kerk

 • Shafqat en Shagufta - foto: Cees van der Wal

  Shafqat en Shagufta - foto: Cees van der Wal

We zijn God dankbaar voor deze wonderlijke redding.” - Jan Dirk van Nifterik, HVC-directeur

“De HEERE is mijn Uithelper”, zingt Psalm 18. Dat mag ook het Pakistaanse echtpaar Shafqat en Shagufta zingen. Meer dan 8 jaar zaten zij onterecht opgesloten in een Pakistaanse gevangenis, gescheiden van hun kinderen. Vader Shafqat wordt ernstig gemarteld. Tijdens een langslepende blasfemiezaak stond HVC hen terzijde en vierde hun uitredding met hen mee.

Ontdek hoe dit kon gebeuren

Bemoedigende Bijbelteksten vol troost

De beloofde Uithelper, dat is de Heere Jezus Zelf. En de grote Trooster is de Heilige Geest. Hij brengt ons Jezus’ woorden in herinnering:

 • Johannes 3 vers 16:  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 • Johannes 11 vers 25 en 26:  Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. 
 • Johannes 14 vers 2:  In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
 • Mattheüs 28 vers 18 en 20:  Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. 

Bemoedigd door anderen te bemoedigen

En weet u: door een ander te bemoedigen wordt u ook zelf bemoedigd. Zo gaan bemoedigen en bemoedigd worden hand in hand. Wilt u iemand uit uw eigen omgeving een steuntje in de rug geven? Schrijf dan een bemoedigende Bijbeltekst op een mooie  wenskaart  van HVC! Met uw aankoop steunt u de vervolgde Kerk.

Een zeer krachtige manier om vervolgde christenen te bemoedigen, is door  een Bijbel te geven . Zodat ze niet op eigen kracht de vervolging hoeven te doorstaan, maar steun vinden in de Waarheid die vrijmaakt. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Hartelijk dank namens vele vervolgde christenen!

* Voor de Bijbelteksten op deze pagina is gebruik gemaakt van de Statenvertaling. 

 

Geef een Bijbel

Geef een Bijbel

Miljoenen christenen hebben geen eigen Bijbel, omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Voor slechts 6 euro kunt u uw broeder of zuster in verdrukking sterken met het Woord van God. Bemoedigt u hen met uw gebed en uw gift?

Blijf betrokken

Ontvang het laatste nieuws over christenvervolging via e-mail (circa 2 e-mails per maand) of per post en leef mee met vervolgde christenen!